top of page

Logistyczna obsługa klienta miernikiem sukcesu przedsiębiorstwa TSL.

Zaktualizowano: 26 maj 2021


Kluczowym celem przedsiębiorstwa jest powiększenie kapitału wewnątrz firmy oraz wzmocnienie swej pozycji na rynku. Ambicja do sprostania potrzebom rynku oraz zwiększenie zdolności adaptacyjnej przedsiębiorstwa sprawia, że podmioty realizujące usługi spedycyjno-logistyczne zaczynają koncentrować większą uwagę na coraz nowocześniejszych formach realizacji celów.


Dla przedsiębiorstw branży TSL jednym z czynników zróżnicowania jest, jakość obsługi klienta. Klienci są coraz bardziej wymagający, a tym, czego się domagają jest wysoki standard obsługi zamówień. Obsługa klienta to nie tylko obszar skupienia specjalistów od marketingu, ale także centralna strefa działań menadżerów logistyki. Warto podkreślić, że marketing i logistyka pozostają w silnej korelacji.




Zarządzanie marketingowe w ogólnie określane jest, jako działalność przedsiębiorstwa, które zmierzając do osiągnięcia własnych celów czynnie kształtuje rynek, starając się jak najlepiej zaspokoić potrzeby konsumentów. Jego celem jest doprowadzenie do wymiany zapewniającej satysfakcję nabywców i realizacja założeń dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa. Marketing przedsiębiorstwa koncentruje się głównie na sprawnej sprzedaży produktów, wykorzystując takie instrumenty marketingowe jak: kształtowanie asortymentu, zróżnicowanie marż wpływające na poziom cen, lokalizację, visual merchandising oraz organizację dostaw i gospodarkę zapasami. Te ostatnie działania wchodzą niewątpliwie w skład instrumentów logistycznych.


Celem zarządzania logistycznego w handlu jest zapewnienie ciągłości sprzedaży, przy jednocześnie wysokim poziomie obsługi i minimalizacji kosztów. Są to wszystkie działania związane z istniejącą luką między producentami dóbr a użytkownikami wyrobów gotowych. Jedną z podstawowych funkcji handlu jest likwidowanie dysharmonii między początkowym i końcowym układem masy towarowej (ilościowym, przestrzennym, asortymentowym i czasowym). Likwidowanie tych rozbieżności łączy się z funkcjami fizycznego przepływu towarów w czasie i przestrzeni. A zatem, dotyczy to organizowania czynności transportowych i magazynowych oraz kształtowania zapasów zapewniających efektywność, zarówno przedsiębiorstwa, jak i nabywcy.


Marketing, jest pojmowany, jako działalność zorientowana na zaspokajanie potrzeb nabywców, która posługuje się zbiorem metod i technik działania umożliwiających je. Natomiast logistyka wskazuje, że są to działania zajmujące się sprawnym i efektywnym przepływem produktów i informacji. Tak, więc logistyka niejako materializuje działania marketingowe. Bez działań logistycznych nie można realizować wszystkim celów i strategii marketingowych.


W gospodarce rynkowej prawie każde przedsiębiorstwo spotyka się na rynku z wieloma produktami konkurencyjnymi dla danej produkcji. Dlatego ogromnie ważne jest, aby firma potrafiła dotrzeć do klienta, pozyskać go, i utrzymać jego zainteresowanie produktem. Jednym z zadań logistyki jest uczynienie produktów lub usług dostępnymi. Logistyczna obsługa klienta powinna spełniać zasady zwane 7W.


<