top of page

Rodzaje transportu intermodalnego - podstawowe informacje

Zaktualizowano: 12 lut 2022

Przyczyną powstawania potrzeb transportowych w zakresie przewozu ładunków jest ich przestrzenne rozmieszczenie. Produkcja oraz konsumpcja odbywa się w dzisiejszych czasach w różnych miejscach, co powoduje, iż pokonywanie przestrzeni i zapewnienie wymiany przy użyciu transportu staje się warunkiem rozwoju gospodarczego. Transport jest wielogałęziowym działem gospodarki i podlega podziałom według różnych kryteriów.


Biała księga (ang. White paper) przygotowana przez Komisję Europejską zawiera opracowane urzędowo, rozwiązania oraz propozycje, które odnoszę się do określonych dziedzin w polityce unijnej. Biała księga prezentuje katalog konkretnych propozycji i środków, których wypełnienie ma służyć realizacji zadań traktatowych. Biała księga zawiera także szerokie opracowania oraz koncepcje dotyczące transportu. W ślad za tym dokumentem można zdefiniować:

 • Transport multimodalny jest to transport towarów za pomocą, co najmniej dwóch różnych rodzajów transportu,

 • Transport intermodalny jest to transport towarów (w jednej i tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe) przez kolejne gałęzie transportowe bez manipulowania nimi przy zmianie trybów. Pojazd może być pojazdem drogowym lub kolejowym lub statkiem,

 • Transport kombinowany jest to transport wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu, w którym większa część podróży odbywa się koleją, z zastosowaniem szlaków żeglugi śródlądowej bądź morskiej na trasie przejazdu.

W typowym intermodalnym łańcuchu dostaw możemy wyróżnić 7 głównych uczestników:

 • klient / producent, który oferuje wolumen ładunkowy,

 • multimodalny operator transportu (MTO – multimodal transport operator), jego zadaniem jest organizacja transportu intermodalnego (door-to-door).

 • przewoźnik drogowy, świadczący usługi transportu drogowego,

 • operator terminala intermodalnego, którego zadania koncentrują sią na manipulacjach terminalowych.

 • operator kolejowy,

 • zarządca infrastruktury kolejowej,

 • Siódmym uczestnikiem jest nazwany komercyjnym operatorem transportu kolejowego na wzór 4PL. Jest to kluczowy punkt kontaktu, planuje on transport zlecony przez klienta, kontaktuje się za wszystkimi pozostałymi uczestnikami intermodalnego łańcucha dostaw.

Przewozy intermodalne w ciągu tak krótkiego czasu swojego istnienia wytworzyły wiele odmian i sposobów przewozu zunifikowanych jednostek ładunkowych. Chcąc więc w jakiś sposób dokonać ich klasyfikacji, możemy je podzielić ze względu na:

 • zasięg – na przewozy krajowe, międzynarodowe, kontynentalne, międzykontynentalne;

 • rodzaj użytych jednostek ładunkowych – na przewozy kontenerów, naczep, nadwozi wymiennych, samochodów ciężarowych i pojemników specjalistycznych;

 • charakter użytych środków transportowych – na przewozy szynowo-drogowe (inaczej drogowo-kolejowe), drogowowodny, rzeczno-morski itp.;

 • sposób i charakter organizacji – przewozy operatorskie i konwencjonalne.

Chcąc dokonać głębszej charakterystyki transportu intermodalnego, możemy wyróżnić